La guia per a votar al referèndum del primer d’octubre

  • El cens, el vot a l'exterior, la configuració de les meses, la sindicatura electoral, la participació...

VilaWeb
Redacció
01.10.2017 - 08:00
Actualització: 01.10.2017 - 13:40

EN DIRECTE: Col·legis oberts arreu del país mentre la policia espanyola prova d’impedir-ho

VÍDEO: Així veu el món la violència de la policia espanyola contra els votants catalans


Els catalans han estat convocats a votar sobre el futur polític de Catalunya en el referèndum d’autodeterminació del primer d’octubre.

On votar? El cens universal

—Davant de les dificultats que està tenint molta gent per a poder votar en el referèndum per culpa del boicot de l’estat espanyol, el govern de la Generalitat ha activat un mapa des del qual es pot consultar quins són els col·legis. El govern anirà actualitzant la informació. Tothom que tingui el DNI o passaport podrà votar en el col·legi que vulgui, ja que el govern de la Generalitat ha activat el cens únic per al referèndum


—Ara per ara, la web més segura on fer la consulta del col·legi electoral de l’1-O és aquesta de WikiLeaks. Cal fer la cerca posant les dades del DNI, data de naixement i codi postal.

—Amb un bot de Telegram, @onVotar1Octbot, en què amb només el DNI i la data de naixement s’indica la mesa on votar diumenge.

—I amb un compte de Twitter @onvotar1oct  on amb un missatge directe es rep una resposta immediata de la informació del col·legi.

També posa a disposició aquest correu electrònic: onvotar@garantiesreferendum.net

Cal escriure-hi el carnet d’identitat (sense guió entre les xifres i la lletra), la data de naixement i el codi postal. A la pàgina d’informació del referèndum, s’hi ha afegit la pestanya ‘On votar’.

Les butlletes i els sobres
Les butlletes de votació es podran trobar en tots els col·legis electorals. Però el govern també ha informat que la butlleta, si té les característiques de l’oficial, també es pot portar de casa, tant si és alguna de les que s’han repartit aquests dies com si és una d’impresa a casa. El model per a imprimir el trobareu ací.

El govern ha explicat que també s’accepta de votar sense sobres, a causa de la manca de sobres pel segrest de material que ha fet la Guàrdia Civil. Allà on no n’hi hagi podrà votar-se amb papereta doblegada i l’urna translúcida permetrà de garantir el dret del vot secret

Instruccions de les entitats per a defensar el col·legi
Des d’Escoles Obertes, la iniciativa que pilota les mobilitzacions ens els centres educatius per a defensar el referèndum de demà, i Crida per la Democràcia, s’han transmès un seguit d’indicacions amb l’objectiu d’aconseguir la màxima coordinació entre la població. Entre les principals indicacions, es demana a la gent que sigui als locals de votació a les 5 de la matinada, per oferir resistència pacífica davant les autoritats policíaques i deixar actuar amb total llibertat l’administració electoral quan hagi de constituir el col·legi.

  1. Organitzeu actes i activitats lúdiques a les escoles i si podeu, quedeu-vos-hi a dormir la nit.
  2. Si hi ha gent que no pot ser-hi abans, és imprescindible que tothom vagi al seu col·legi a les 5 de la matinada.
  3. Tothom ha d’anar al col·legi electoral que tingui assignat.
  4. No s’organitzaran en cap cas punts de votació fora dels llocs habilitats.
  5. En cas que el col·legi que us pertoqui estigui tancat la matinada de diumenge, caldrà que tothom s’hi concentri a la porta fins que vinguin a obrir.
  6. En cas de presència policíaca sempre actuarem des de la resistència pacífica. Cal garantir que hi hagi molta gent de totes les edats.
  7. Caldrà deixar el col·legi net de pancartes i restes de les activitats organitzades. Ha de ser un punt de votació neutral i diumenge no s’hi ha d’organitzar cap activitat.
  8. Un cop arribi l’administració electoral, ells s’encarregaran de la constitució del col·legi. A les 9h començarà el referèndum i s’haurà de garantir que durant tota la jornada sempre hi ha gent al col·legi per defensar-lo pacíficament.
  9. Des de les 8h del matí i al llarg de tota la jornada s’aniran donant instruccions oficials.

La pregunta
‘Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?’ Serà redactada en català, castellà i en occità. S’hi podrà respondre sí, no o en blanc, si no es marca cap de les dues caselles anteriors.

Qui pot votar?
—Les persones que tinguin la condició política de català, que tinguin més de divuit anys el dia de la votació, que no es trobin en cap de les situacions que legalment priven del dret de vot i que siguin inscrits en el cens electoral.

—Els catalans residents a l’estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, que donin compliment als requisits legalment exigibles i que hagin sol·licitat formalment de prendre part en la votació.

Quin és l’horari de votació a les meses?
La votació començarà a les 9.00 del dia 1 d’octubre i continuarà sense interrupció fins a les 20.00. Si a l’hora de tancar queda algun elector dins el local o en l’accés li serà permès de votar.

En cas que hi hagi hagut cap interrupció, s’allargarà l’hora d’acabament tant com hagi durat la interrupció (no pot ser superior a una hora).

Com cal identificar-se per votar?
Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant els documents següents:
—Document nacional d’identitat (DNI)
—Passaport
—Permís de conduir
Tant hi fa que aquests documents siguin caducats, però han de ser els originals (en cap cas fotocòpia) i amb fotografia.

Una persona pot votar per una altra?
No, de cap manera. El vot és personal i no es pot exercir per delegació.

No obstant això, els electors que no saben llegir o que, per alguna discapacitat, es troben impedits per agafar una butlleta de vot, poden optar o bé per col·locar la butlleta de vot dins el sobre i lliurar-la al president de la mesa, o bé anar acompanyats d’una persona de la seva confiança que les ajudi en el procés de votació, des de l’elecció i formalització de la butlleta de vot fins al lliurament de la butlleta al president de la mesa.

Com s’elegeixen els membres de les meses?
La formació de les meses correspon a l’administració electoral del govern, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya.

Els membres de les meses electorals i els seus suplents es designen per sorteig públic entre la totalitat dels censats en la secció corresponent que siguin menors de setanta anys.

Com es notifiquen els nomenaments dels membres de la mesa electoral?
Els qui siguin designats membres de mesa han anat rebent la notificació per correu a casa.

Juntament amb la notificació, els designats rebran un manual d’instruccions sobre les seves funcions.

Quins drets tenen els membres de les meses electorals?
Les persones que actuïn com a membres de meses electorals tenen el dret de:

—Un permís retribuït durant el dia de la votació, si és laborable, i una reducció de cinc hores de la jornada laboral l’endemà de la votació.

—La protecció del sistema de la seguretat social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en el referèndum.

Els membres de les meses no poden ser multats
‘En cap cas es podria imposar multes a les persones que formen part de les meses electorals’. Amb aquesta contundència l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha negat que els membres de les meses puguin ser multats per la seva participació en el referèndum de l’1 d’octubre. El text arriba després que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amenaces els membres de les meses amb multes de fins a 300.000 euros.

Segons l’ACPD, els integrants de les meses ‘no són responsables del tractament de les dades personals’, sinó que la responsabilitat recau en l’administració electoral. En aquest cas, per tant, en la Generalitat. A més, en un comunicat l’ACPD explica que, si s’escau, seran ells qui hauran d’exigir responsabilitats a la Generalitat a causa del tractament de dades personals. ‘El control dels tractaments de dades personals duts a terme per qualsevol òrgan i/o institució vinculada a la Generalitat de Catalunya, correspon a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de conformitat amb l’art. 156 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’art. 3 de la Llei 32/2010, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades’, expliquen.

Els càrrecs de president o de vocal s’han de complir obligatòriament?
Sí, l’exercici del càrrec de membre d’una mesa electoral (president o vocal) és obligatori, no voluntari, sense perjudici de poder al·legar causes justificades i documentades que impedeixin l’acceptació del càrrec.

Què s’ha de fer si el dia de la votació no es pot anar al col·legi electoral per formar part de la mesa?
Si un cop transcorregut el termini per presentar excuses, us trobeu impossibilitats de presentar-vos per al desenvolupament del vostre càrrec, heu de comunicar-ho a la sindicatura electoral de demarcació corresponent, almenys 72 hores abans de l’acte de constitució de la mesa, i aportar-hi les justificacions que siguin necessàries. Si l’impediment es produeix després d’aquest termini, l’avís a la sindicatura s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l’hora de constitució de la mesa.

Si l’impediment sobrevé després d’aquest termini i el dia de la votació no podeu anar al col·legi a les 8.00, l’avís a la sindicatura electoral de demarcació s’ha de fer de manera immediata i, en tot cas, abans de l’hora de constitució de la mesa.

En cas que el dia de la votació treballeu, teniu dret a un permís pel fet de ser membre d’una mesa?
Sí. Les persones que no gaudiu de descans setmanal el dia de la votació i acrediteu la condició de membres de mesa electoral o d’interventors teniu dret a gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa d’aquest dia i a la reducció de les cinc primeres hores de la jornada laboral posterior, també amb dret de retribució.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, us seran retribuïts per l’empresa una vegada justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.

On puc obtenir el justificant que he estat membre d’una mesa electoral?
Podeu utilitzar com a primer justificant per a l’empresa una còpia de la notificació de la vostra designació com a president o vocal. Posteriorment, podeu sol·licitar a la Sindicatura Electoral de Catalunya un justificant d’haver desenvolupat el càrrec durant la jornada electoral.

A quina hora es constitueix la mesa electoral?
La mesa electoral es constitueix a les 8.00 del dia de la votació.

El president, els dos vocals i els suplents es reuneixen al col·legi electoral corresponent a cada mesa, per constituir la mesa electoral amb el suport del representant de l’Administració.

Com es constitueix la mesa el dia de la votació?
Cada titular de la mesa té dos suplents. Tant titulars com suplents han de presentar-se al local electoral a les 7.30 del dia 1 d’octubre. Si es presenten tots els titulars, les meses es constitueixen amb aquestes persones. Si el president no es presenta, ha de ser substituït seguint l’ordre següent: pel seu primer suplent, si el primer suplent no hi és, pel segon suplent, si no hi ha cap suplent, actua com a president el primer vocal; si el primer vocal no hi és, el segon vocal. Si els vocals no es presenten al col·legi electoral o bé prenen possessió com a president seran substituïts pels suplents respectius.

En el supòsit que no es puguin fer les substitucions esmentades, la sindicatura electoral de demarcació corresponent designa immediatament les persones que han de constituir la mesa, i pot ordenar que en formin part el nombre d’electors presents al local que siguin necessaris en l’ordre en que estiguin disposats per votar.

Es pot constituir una mesa electoral sense president o algun vocal?
No es pot constituir la mesa sense la presència d’un president i dos vocals. En el supòsit que no es compti amb el nombre de membres suficients, la sindicatura electoral de demarcació corresponent designarà immediatament les persones que han de constituir la mesa i podrà ordenar que en formin part el nombre d’electors presents al local que siguin necessaris en l’ordre en què estiguin disposats per votar.

Una vegada constituïda la mesa electoral, què fan els suplents?
Una vegada constituïda la mesa, els suplents que no hagin estat nomenats finalment membres de la mesa electoral poden abandonar el col·legi electoral i queden exempts de les seves obligacions.

Quin material és necessari per a la votació?
Cada mesa electoral ha de disposar com a mínim dels elements següents: una urna, degudament tancada i precintada; un nombre suficient de sobres i de butlletes de votació.

Un membre de la mesa electoral pot abandonar la mesa temporalment?
Sí, sempre que hi restin almenys dos membres de la mesa.

Què passa si en la mesa electoral han quedat dos membres i un ha d’absentar-se momentàniament?
La votació queda interrompuda fins que el membre absent es reincorpori.

Per quin percentatge ha de guanyar el sí o el no?
L’opció que tingui més vots haurà guanyat el referèndum. No s’ha establert cap mínim de participació, atenent la recomanació d’organismes internacionals com ara la Comissió de Venècia: fixar un percentatge mínim de participació podria facilitar el boicot d’una de les parts.

Què passarà si guanya el sí al referèndum?
El resultat del referèndum serà vinculant. Aquesta és una de les principals diferències respecte de la consulta del 9-N. Si guanya el sí es proclamarà la independència de Catalunya vint-i-quatre hores després de la proclamació dels resultats definitius. Els resultats, els publicarà la Sindicatura Electoral i es faran públics entre tres i catorze dies després de la votació. Si guanya el no, es convocaran eleccions autonòmiques. Així ho estableix la llei del referèndum aprovada ahir.

 

Recomanem

La premsa lliure no la paga el govern. La paguem els lectors.

Fes-te de VilaWeb, fem-nos lliures.

Fer-me'n subscriptor
des de 75€ l'any
Fer-me'n subscriptor