ensenyament

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha modificat el model d’avaluació a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) per adequar-lo al currículum per competències bàsiques, amb la principal novetat que s’utilitzaran qualificacions qualitatives en lloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes. Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment de les competències s’empraran les qualificacions de no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). El nou model, que es posarà en marxa a partir del curs vinent, dóna continuïtat a l’avaluació de primària i coherència al caràcter competencial del currículum durant l’ensenyament obligatori.

Una altra novetat es troba en l’avaluació dels àmbits transversals perquè algunes competències es treballen des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per l’equip docent. Es tracta de les competències de l’àmbit digital, que es consideren clau avui dia, i de l’àmbit personal i social, relacionades amb aspectes del creixement i aprenentatge de l’alumne. De fet, la nova normativa preveu que l’equip docent haurà d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin.

En la valoració del grau d’assoliment dels nivells competencials dels alumnes en el pas de curs, així com en la superació de l’etapa, l’equip docent haurà d’adoptar les decisions per consens i, en cas que no s’hi arribi, per majoria simple. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment. L’equip docent serà també el responsable d’informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l’avaluació de final de curs. Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau d’assoliment de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l’etapa i el consell orientador amb les recomanacions de l’equip docent, que contindrà l’orientació sobre l’itinerari formatiu i, si s’escau, recomanacions sobre mesures de suport per al curs següent. En acabar l’etapa obligatòria, el consell orientador també inclourà una orientació específica sobre l’itinerari en l’ensenyament postobligatori i/o professionalitzador.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui l’orde que determina el procediment, els documents i els requisits formals de la nova avaluació.

La finalitat de l’avaluació és acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes pel que fa als continguts i al grau d’assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. Aquesta avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les. L’alumne ha de ser part activa del seu procés d’aprenentatge i l’avaluació li ha d’aportar l’orientació necessària per millorar-lo.

L’avaluació d’acord amb les competències bàsiques té dues funcions clau. D’una banda, regula el mateix procés d’aprenentatge i, de l’altra, qualifica tenint en compte el nivell d’assoliment de les competències per part dels alumnes, que inclou la posada en pràctica dels coneixements per resoldre noves situacions. L’alumne supera l’etapa de l’ESO quan assoleix les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L’equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.

Ajudeu VilaWeb, fent-vos subscriptors

Si podeu llegir VilaWeb és perquè milers de persones en són subscriptors i fan possible que la feina de la redacció arribe a les vostres pantalles.

Vosaltres podeu unir-vos-hi també i fer, amb el vostre compromís, que aquest diari siga més lliure i independent encara. Perquè és molt difícil de sostenir un esforç editorial del nivell de VilaWeb, únicament amb la publicitat.

Vicent Partal
Director de VilaWeb