Notícies

Dimecres  30.04.2014  17:25

Autor/s: Redacció / EuropaPress

La Sindicatura de Comptes insta l'Ajuntament d'Ontinyent a millorar el control de recollida de residus i justificar-ne el preu

Men?ame
 

La Sindicatura de Comptes ha lliurat a les Corts Valencianes l'informe Recollida de Residus Urbans: Oportunitat de Millora en la Qualitat i Economia del Servei (pdf), en el qual insta els ajuntaments a millorar el control del servei, que tots tenen externalitzat, i que en justifiquen el model de gestió i el preu de licitació.

Es tracta d'una auditoria operativa realitzada a ajuntaments valencians amb una població d'entre 34.000 i 50.000 habitants, entre els quals Ontinyent. En concret, a més de la capital de la Vall d'Albaida, s'ha revisat la recollida de residus urbans (RSU) i la recollida selectiva als municipis d'Alzira, Burjassot, Borriana, Dénia, Mislata, Petrer i Villena, segons ha informat la Sindicatura. No se n'hi ha inclòs cap que forme part del Consorci de Residus.

Per a poder avaluar en termes d'eficiència, eficàcia i economia l'activitat auditada, s'ha tractat de respondre les qüestions: 'Quin és l'entorn i amb quins mitjans es realitza el servei? són homogenis i raonables els costos i ingressos? i la gestió i contractació s'ha dut a terme seguint els principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia?'.

Segons l'òrgan de fiscalització, tots els ajuntaments tenen delegada la recollida selectiva en Encovidrio (la de vidre) i en Ecoembes (la d'envasos lleugers). Cap dels ajuntaments analitzats no ha justificat la forma de gestió i només dues --Mislata i Dénia-- han justificat el preu de licitació.

L'informe inclou quadres comparatius en els quals s'analitzen tots els paràmetres, des de la superfície, la densitat de població i les tones de residus fins als mitjans utilitzats, la tarifa establerta i el cost del servei per habitant.

A més, realitza una sèrie de recomanacions, com perfeccionar els procediments per controlar la qualitat del servei i ajustar i concretar el manteniment de contenidors. La Sindicatura també considera necessari que els contractes signats amb les empreses encarregades de la recollida incloguen les campanyes de sensibilització relacionades amb la recollida de residus i que l'ajuntament verifique que s'han realitzat.

També assenyala que les ordenances han de ser adaptades a la realitat del servei que es presta i que als ajuntaments que tinguen delegat el cobrament per a la recollida selectiva, és necessari que es controlen les despeses addicionals que incorren, ja que aquests en ocasions són superiors fins i tot a les despeses de recollida d'aquells ajuntaments que no el tenen.

Optimitzar recursos

Així mateix, insta a elaborar el pressupost anual de l'ajuntament d'acord amb la informació real i actualitzada dels costos dels contractes en vigor amb la finalitat 'd'optimitzar els recursos disponibles'. En tot cas, assenyala que el pressupost ha de cobrir els costos previstos en l'exercici derivats de la prestació dels serveis.

També suggereix registrar en una aplicació pressupostària concreta les despeses derivades del servei, sense agrupar-les amb cap altre tipus de despeses, i considera necessari que es justifique el sistema de gestió triat, a més de disposar d'un informe o estudi que quantifique l'import de licitació (Alzira, Burjassot, Borriana, Ontinyent, Petrer i Villena).

De la mateixa manera, la Sindicatura de Comptes estima convenient la tramitació de les noves licitacions sota la modalitat de contracte de serveis, quan finalitze les pròrrogues concedides, amb la finalitat de donar compliment a la doctrina del Tribunal de Justícia del Tribunal Europeu i aconseguir millors preus a través de noves licitacions.

Aquest informe es presenta després que l'any passat la Sindicatura de Compes realitzés una Auditoria Operativa sobre Tractament i Eliminació de Residus Urbans, en el qual s'avaluava la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris destinats a aquest servei.

Men?ame