Notícies

Dijous  08.03.2012  13:32

Autor/s: Javier Domínguez, Gemma Font i Alba González

Com s'arriba a un desnonament?

Passes del procés: de l’impagament a l’expulsió de la vivenda

Men?ame
 

Milers de famílies han viscut o estan vivint en aquests moments sota amenaça de desnonament i moltes altres ja han patit un procés d’execució hipotecària. Tot i així, a dia d’avui, ¿tenim clar quins són els passos que es segueixen en un procés de desnonament per hipoteca? L’advocat de la PAH de Terrassa, Joan Tamayo, diferencia quatre passos bàsics dins del procediment d’un desnonament.

Pas 1. Impagament de quotes de la hipoteca

L’entitat bancària ha deixat de percebre les mensualitats d’una hipoteca per part d’un client i es posa en marxa: envia un primer avís als seus deutors. Normalment, el banc intenta negociar per a què el client declari carències o realitzi refinançaments per tal d’endeutar-se més.

Pas 2. Inici del procediment hipotecari (demanda judicial)

La notificació d’impagament no ha funcionat i es recorre a la via judicial. El banc acostuma a donar un temps al deutor perquè pagui les quotes pendents de la hipoteca. A aquesta quantitat se li han de sumar els costos judicials, les taxes, els interessos de morositat, etc. que ha comportat l’inici del procediment als tribunals. El deute, per tant, puja encara més.

Pas 3. Subhasta

Evidentment, el deutor no ha pogut fer-se càrrec de tot el que li demana el banc i els tribunals procedeixen a posar la vivenda a subhasta. Cal tenir en compte alguns aspectes importants:

- En totes les escriptures d’hipoteca s’ha d’especificar la valoració del bé a subhasta.

- El valor es pren de la taxació que es va efectuar de la vivenda en el moment de concessió de la hipoteca

- Aquest especifica el valor mínim pel qual tant un tercer com la entitat financera es poden adjudicar la vivenda en subhasta

La venda pública normalment acaba afavorint a les entitats bancàries ja que, com a norma general, no es presenta cap postor interessat en el bé immoble subhastat. Tant per falta de postors com perquè ningú realitza una oferta per sobre dels mínims legals, l’entitat financera es pot quedar amb la vivenda per un 60% del cost de la última taxació que hagi tingut la vivenda, tal i com disposa l’ art. 2 del Reial Decret Llei 8/2011 (normalment aquest cost sol ser l’establert al signar la hipoteca).

Què passa amb el 40% restant? Queda de deute a l’antic propietari. Per tant, li quedaran embargats de tots els seus deutes presents i futurs fins que pugui pagar el deute que li ha quedat.

Pas 4. Ordre de desnonament

Després de la subhasta, el tribunal llança una ordre d’execució de l’antic propietari de la vivenda. El desnonat pot estar vivint a la casa durant alguns mesos, depenent del temps que el jutjat trigui a fer els tràmits.

Pas 5. Abandonament o expulsió de la vivenda

Un cop la vivenda ha estat adjudicada a un nou propietari i l’ordre de llançament ha estat tramesa, el deutor ha de procedir a abandonar el domicili.

Què passa si s’hi nega? El nou possessor de l’immoble es presenta el dia i hora estipulats per a l’execució, acompanyat d’una comissió judicial, per tal de prendre possessió de la vivenda. En el marc legal, es contempla l’opció d’acudir-hi amb un serraller i canviar el pany del domicili.

Men?ame