| Què és VilaWeb? - Publicitat - Correu - Versió text - Mapa web - English |
| Notícies | Xats - Fòrums - Enquestes | dissabte, 24 de setembre de 2022

 LA VIA SOBIRANISTA II

Albert Testart
> Negociar un nou sistema tributari que
parteixi de la creació d'una Hisenda Catalana amb plena
capacitat impositiva, normativa i recaptadora, tot establint un
sistema de repartiment que com a mínim sigui del 35% (Govern
català), 35% (Governs locals), 30% (estat espanyol).
> Legislar una nova
organització territorial partint de la província
única amb la desaparició de les diputacions provincials i
la creació de set vegueries amb òrgans reals de
descentralització del govern català, algunes
competències haurien de pasasr als municipis. En la mateixa
orientació, conversió dels Consells Comarcals en
òrgans veritables de mancomunització de serveis
municipals. La nova llei electoral hauria de respondre a aquests
criteris. > Una nova política
lingüística orientada a la conversió del català
en veritable llengua nacional en tots els usos socials.
Obligatorietat del seu coneixement amb l'ampliació dels
recursos docents i normatives legals per etiquetatges i altres
aspectes relacionats amb el consum i les relacions
econòmiques.
Francesc Sala

> La creació d’una
Conselleria de FINANCES (el mot "hacienda" deixeu-lo per a la
traducció a l’espanyol, perquè aquest nom no va a
Europa) amb la recaptació de tots els impostos, [com en una
autonomia de la República Federal Alemanya], per tal de fer
possible la governabilitat en el Principat. > Un nou Estatut Nacional pel Principat de
Catalunya, — Declarant el Principat com a part integrant de
la nació catalana (tal com va fer Andorra a la ONU) i
preveient redactar una constitució catalana per a esdevenir un
estat de dret, — Promoure una federació, de moment a
nivell estrictament CULTURAL, dels Països catalans, que
comenci preparant una campanya popular alfabetitzadora de la
Cultura Catalana i DESALIENADORA (la revolució cultural que
encara no hem fet), com a base per a POTENCIAR LA LLENGUA CATALANA
I AFERMAR LA IDENTITAT NACIONAL. Willy Brandt, abans de la
reunificació alemanya digué: "tot el que es pertany cal
que creixi junt" –- Tramitar la participació de
Catalunya en els organismes internacionals, a tots els nivells
possibles i confederada amb Andorra, amb el propòsit
d’anar integrant (confederant) als altres països
catalans a aquestes representacions exteriors. Immediatament:
independitzar el Llull del Cervantes amb nou nom. — Abolir
les duplicitats administratives i traspassar el màxim poder
als municipis (p.ex.: passaport i carnet d’identitat, fer-los
a l’empadronament municipal i sense policia, com a Alemanya)
i el màxim poder de decisió a les comarques. —
Preveure UNA SOLA MENA de policia propia, de base municipal,
coordinada comarcalment i amb les especialitzacions que calguin.
— Amb un pla de desenvolupament sostenible i ecològic.
El turisme de masses duu a destruir la natura i la destrucció
de la natura, allunya al turisme de qualitat. > Millorar la participació
democràtica del poble català, especialment amb plebiscits
a nivell de país. per a temes d’interés general i
sempre que calgui, a nivells comarcal i intercomarcal.
Eladi Fenoll
> Impressindible el reconeixement a el dret a
l´autodeterminació del poble català, així com
la seva unitat territorial i linguistica. > La inmediata proposta de un referendum per a
l´autodeterminació i fer saber a tot el mon els nostres
greuges, desequilibri econòmic,esquartarament territorial i
lingüistic, papers a Salamanca, transvasament Ebre etc, etc,
etc.
Roger Bofill
> Abolir l'espoli fiscal catala. > Catala unica llengua oficial a Catalunya.
> Representacio directa a Europa i
al mon.
Lluís Perramon

> Aconseguir un finançament
més just a través del concert econòmic. > Una política d'habitage balenta apostant
per a la promoció d'habitatge públic tant de compra com
lloguer i lluitar contra l'especulació urbanística
mitjançant reserves de promoció d'un mínim d'un 20%
en HPO en totes les promoció i establir canons als ens o
persones que especulin amb el terreny. > Apostar clarament per la gestió
pública i aturar els procesos privatitzadors de la sanitat,
ensenyament etc. i dins del que sigui possible retornar a
l'administració competències traspassades al sector
privat (la majoria de vegades a lobbys propoers a
l'administració).
Ramon
Fígols

> Conjunt de
mesures impulsades pel govern però amb la participació de
tots, com la posta-en-marxa d'un nou estatut i un sistema de
financiació que ens permetin desenvolupar lleis i maneres
d'actuar sobre el país, independentment de les forces al
Congrés espanyol en cada moment. > Aconseguir seleccions esportives
pròpies. També totes aquelles mesures de reforçament
de la identitat i la llengua. >
Aconseguir un model de gestió pública molt eficient.

Antoni Maria Claret Palmarola

> Mesures en relació a una
major transparència en la gestió del govern per recuperar
la credibilitat de la política i dels polítics.
> Mesures conduents a un ple
autogovern intentant ser didàctics . > Mesures que intentin pal·liar els
dèficits dels col·lectius menys afavorits i a això
voldria afegir que es faci des del diàleg i deixant de banda
actituds de prepotència, d'interessos foscos, electoralistes.
Expliqueu clarament el què, per què, qui hi guanya, qui
hi perd, etc.
Xavier Sans

> Aconseguir un consens
parlamentari ( de tots menys el PP ) per un nou estatut que
inclogui un nou sistema de finançament. > Aconseguir un consens parlamentari ( de tots
menys el PP ) per un nou estatut que inclogui un nou sistema de
finançament. > Posar
l'inversió en Educació i atenció a la gent gran i a
les famílies a nivell de l'actual UE.
Antoni Royo
> Reforma de l'estatut per a dotar-lo de majors
competències nacionals i socials. > Impuls d'un concert econòmic, es diga
com es diga, que garantisca la lliure disposició dels imposts
recaptats. > Afavoriment dels
lligams entre els Països Catalans, entre governs
autonòmics quan siga possible i, quan no, amb ajuntaments,
entitats i organitzacions.
Marc
Roca

> Reconeixement del
dret a l'autodeterminació. >
Concert econòmic o equivalent. > Transparència i millor gestió dels
ingressos de la Generalitat.
Toni
Fernandez

> Concert
econòmic. > Català
llengua oficial a l'estat i a europa, en igualtat de condicions amb
el castellà dins del territori català. > Reconeixement de Catalunya com a nació i
possibilitat de federació entre comunitats autònomes.

Josep Arnaiz
> Eix Econòmic; concert econòmic per
a desenvolupar la R+D catalana i l'estat del benestar català
(renda bàsica, erradicació de la pobresa,...) i
aplicació de mesures per a potenciar el creixement
econòmic a partir de nous mercats com són les noves
tecnologies o el turisme ambiental. Eix Ambiental; aturar el pla
hidrològic, aturar els plans de grans infraestructures de greu
impacte ambiental (túnel de Bracons, TGV) i començar a
potenciar el transport ferroviari de mercaderies i persones.
> Eix Nacional; política
exterior pròpia (independitzar el Llull del Cervantes,
oficines d'immigració, seleccions ...), nou estatut amb dret a
l'autodeterminació i federació entre autonomies i
ofensiva pel català (universitats, nous catalans, adults,...).

Josep Miret
L'única cosa
que cal és negociar dircetament la INDEPENDÈNCIA.
Però d'una manera més realista, donada la situació
actual: > Concert econòmic. La
Generalitat gestiona tots els impostos. > Seleccions esportives nacionals. Samarreta
amb les 4 barres i pantalons blancs. > El català, oficial a Europa.

Pere Casulleras
> Elaborar l'estatut de l'estat català i
aprovar-lo, si cal com a estat associat a Espanya. > Promoure una política mediambiental de
sostenibilitat integral decidida. >
Posteriorment, independitzar-se d'Espanya i també de la
Unió Europea per a poder seguir una política agrària
i mediambiental respectuosa amb les persones i el territori.

Raül Valls
> Aturar les obres de l'eix Vic-Olot per
Bracons. > Decretar mesures per la
protecció efectiva de la llengua catalana. > Establir controls sobre les empreses i les
contractacions per acabar amb els accidents laborals.
Angel Ibàñez
> Nova llei electoral amb circumscripcions
unipersonals als àmbits de comarca i de districte de BCN i amb
llistes obertes a l'àmbit de vegueria, tot especificant
literalment la supressió de les províncies i diputacions.
> Negociació immediata del
concert econòmic, paral·lelament al desenvolupament d'un
pla alternatiu de tancament de caixes per si el govern del regne
d'Espanya no volguès pactar-ho amb urgència. > Pla especificant passa per passa el
procés d'alliberament nacional amb compromís de
referèndum d'autodeterminació en aquesta legislatura.
Prèviament el Parlament haurà fet la Declaració de
Sobirania i la derogació del Decret de Nova Planta.

Ferran Lupescu
> Més que no a mesures concretes, em vull
referir a objectius indispensables que garantirien al nostre poble
el mínim existencial i que només demanen voluntat
política. Des d'un punt de vista merament reformista i
interclassista, cal avançar cap a una política de
llibertat nacional i social que impliqui conscientment tot el poble
(independentment de la llengua familiar dels individus) en un
projecte engrescador de país: un poder polític nacional
real, una democràcia de masses no segrestada i una
política econòmica que tingui com a eix la justícia
social; tot plegat, basant-se en àmplia mobilització
popular i tenint com a marc de referència el conjunt dels
Països Catalans, i no tan sols el Principat. En aquest
context, tres eixos infrastructurals d'actuació foren.
> Una política de
normalització lingüística activa i efectiva que
retorni al català el paper que li pertoca com a llengua
d'ús normal, necessari i habitual en tots els àmbits, amb
retrocés paral·lel i progressiu de les llengües
imposades pels estats opressors. Per „normalitat
lingüística‰ hem d‚entendre la situació
sociolingüística de l‚espanyol a Toledo, per
exemple. El català ha d'esdevenir l'única llengua oficial
dels Països Catalans, amb plens drets de territorialitat i amb
salvaguarda dels drets individuals dels al·lòfons (i no
tan sols d‚uns al·lòfons determinats). > El desemmascarament del nacionalisme
imperialista franco-espanyol i la reconstrucció de
l‚hegemonia social de la consciència nacional catalana
(desalienació nacional-popular). > La construcció i defensa de
l‚espai comunicatiu (pan)català.
Mario Llompart
> Acabar de manera radical amb la bombolla
immobiliaria, especialment evitant l'especulació. L'una motiva
l'altre. > Garantir una
educació i una sanitat públiques de qualitat.
> Fer un pla de sostenibilitat
mediambiental autËntic, no podem fer creixer el pais
destruint-lo. No podem fer creixer Catalunya amb una tercera pista
aeroportuaria extingint un ecosistema. Ja n'hi ha prou d'estudis
mediambientals destinats a fer pasar bou per bestia grosa.

Miquel-Àngel Montserrat

> Concert econòmic amb
l’Estat. > Català,
llengua oficial amb els mateixos drets i deures de
l’espanyol. > Seleccions
esportives catalanes.
Joan
Figuerola

> Tenir un nou
estatut on les relacions amb Espanya quedin clares quines son. Si
som una nació, ho hem de ser i hem d'exercir. > Un finançament just i clar per el
ciutadants de Catalunya (digem-li concert o com volgueu).
Necessitem un finançament just per poder fer mes politica
social de debo. A Catalunya també hi ha un 4at mon.
> Unes politiques socials clares,
on per exemple, s'incedeixi en una escola pública de
debò, al mateix nivell que la concertada (on la concertada, si
és que és necessària, no te cap mena de privilegi
respecte a la escola pública, tant en finançament, com
instal.lacions, com en hores curriculars, com matriculació,
....).


 
  LES TRES PRIMERES MESURES

Us demanem que ens digueu quines serien les tres primeres mesures que penseu que el nou Govern hauria de prendre, especialment pel que fa a la millora de l'autogovern. Les vostres respostes han d'anar acompanyades de nom i cognoms, telèfon i la vostra localitat. Les podeu enviar a nougovern@vilaweb.com. Totes les respostes es publicaran en aquesta pàgina i el diari El Punt farà un resum. No es publicaran les que no indiquin tres mesures.  MÉS OPINIONS

> Opinions anteriors: llegiu més opinions sobre les tres mesures fonamentals que ha de prendre el nou govern

   
Una producció de Partal, Maresma & Associats. 1995 (La Infopista) - 2000