+Salflorvatge d'Ester Xargay, (March Editor, 2006).
Ja ho diu Joaquim Sala-Sanahuja al pròleg de Salflorvatge, l'últim llibre d'Ester Xargay: "El títol ja és un empelt: salvatge amb flor, perquè els mots s'empelten amb les mateixes tècniques i en les mateixes condicions amb què s'empelten els rosers o les pruneres, per donar nous salflorvatges". I és que Ester Xargay, activista del mot per mor de l'hac que no tragina al nom sinó al cor, acaba de publicar a March Editor un llibre que s'hauria de vendre a floristeries i herbolaris. Un poemari de lectora que degluteix els mots dels mestres, els paeix pacient i els diposita a la terra d'adob per conrear els poemes propis. Salflorvatge té dues portades. És llegible per una banda i per l'altra, palindròmic doncs, i recrea en la llengua de Llull, del dret i del revés, una tradició feta d'empelts. Planta a planta, Xargay parteix dels noms amb què la designen l'avi (api), el savi (Apium graveolens) i l'altre avi (àpit), l'associa a un poeta (Palau i Fabre) i l'il·lumina amb una il·lustració reversible de Mariona Millà: verda i roja, roja i verda. Per la via verda li adjudica un rodolí ocurrent (Alquimista de gran talla/ és poeta que batalla) i per la roja una espècie de contra-rodolí (L'api musica el poema/ de Palau el teorema) que precedeix un poema del mestre (Tra-li-ro-lò, ta-tà, tra-riro-ló, de Palau) i alguna cita d'un autor afí (d'Artaud: Tot l'autèntic llenguatge és incomprensible com la petada del petar de dents...). Llavors procedeix. La via verda de lectura ens condueix a un poema xargaià que s'empelta de versos o estructures o metre o ritme o disposicions tipogràfiques del poema de partida; en el cas del dedicat a Palau i Fabre que aquí exploro un "Api musicat en poema": Si gra l'a-pí, fa la, pa-lau lla-vor./ Sant si tons fa, si, men-ja so./ Súcube, fa-bre-en-so./ Sí, jo-Po-Tzu, mascu, concep./ Sopols sopols, en-so./ Un ser tu, més-salep, tant-so./ Llimbs i, llimbs i, més-salep, mas-cu, més sa-lep./ Kyrieleison sal-lí-apiïnaenjulep-brió. Brió, kyrielei, son-aleph./ Enzim, enzim, ri-e-lei-son, per qui, ky rep./ Am-bi-gu, am-bi-gu. No lei ací./ Fòtic, Josep, lei adí./ Fòrtic. Fòtic Josep./ Ky-ri-e-son-lei-sí, julep, de sa-ó./ Kyriesonleisí. La via roja de lectura remet a una versió desescrita de l'empelt xargaià; amb Palau, una reducció que duu per títol "Musicat" per raons que no se'ns escaparan: Si/ si fa si/ fa re/ Sí/ So l so l/ r e/ s i s i l a/ so l l a/ r e so l/ m i r e re/ m i m i l a/ l a/ tic tic ep/ r e so l sí d ó/ r eso l sí. Tot plegat, alquímia com la que en Palau aplicà a Rimbaud i poesia no pas jocfloralesca, ans florjoquesca.
Més informació:
+ Per comprar-lo punxi aquí