Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació


Notícies

Dilluns  13.10.2014  22:23

Quines són les formes de participació que no van ser suspeses pel TC?

El Tribunal Constitucional espanyol tan sols va suspendre els articles de la llei que feien referència al format de consulta

Men?ame
 

Els partits favorables a la consulta del 9 de novembre sobre la independència de Catalunya s'han reunit al Palau de Pedralbes aquest dilluns. Han discutit els mecanismes per a poder fer la consulta i estudien les alternatives que ha proposat el govern. De la reunió, n'han transcendit poques coses. Joan Herrera ha dit que el govern faria dimarts una proposta concreta per reconduir la consulta del 9-N. I Catalunya Informació ha dit que la proposta del govern pot consistir a activar aquells mecanismes de la llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana que no van ser suspesos pel dictamen del Tribunal Constitucional espanyol, a instàncies del govern de Mariano Rajoy.

Però, quines són les formes de participació ciutadana que no van restar suspeses? A banda les consultes populars no referendàries —el TC va suspendre tots els articles que hi feien referència—, la llei 10/2014 del Parlament de Catalunya assenyala tres mecanismes de participació ciutadana, que són definits en els articles 53, 54 i 55:

Article 53. Enquestes

1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per enquesta el procés de participació ciutadana que utilitza tècniques demoscòpiques per a recaptar l'opinió o les preferències de la ciutadania en relació amb una qüestió o qüestions determinades. Els procediments utilitzats han d'ésser els més adequats a la naturalesa i les característiques de la qüestió sotmesa a consulta.

2. Les enquestes s'han d'articular a partir d'una mostra de l'univers a consultar que sigui representativa i plural, d'acord amb llur objecte. Poden tenir com a referència el conjunt dels ciutadans o referir-se només a un col·lectiu o col·lectius concrets, segons la finalitat per a la qual es recull l'opinió ciutadana o de la naturalesa de la qüestió formulada.

3. Les enquestes també es poden fer mitjançant 'panels ciutadans'. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per 'panel ciutadà' un grup de ciutadans i representants d'entitats cíviques seleccionats com a mostra representativa de la societat o de sectors concrets, als quals es formulen consultes i es demana l'opinió sobre un assumpte d'interès públic.

4. Les administracions convocants determinen per reglament el procediment de selecció i configuració dels panels ciutadans, i també llur funcionament.

Article 54. Audiències públiques ciutadanes

1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per 'audiència pública' el procés de participació ciutadana mitjançant el qual s'ofereix a les persones, entitats i organitzacions la possibilitat de presentar i debatre propostes en relació amb una determinada actuació pública.

2. Les audiències públiques poden ésser generals o anar adreçades a col·lectius específics si la qüestió sotmesa a participació només afecta directament un determinat col·lectiu o sector de la població.

Article 55. Fòrums de participació

1. Els fòrums de participació s'organitzen com a espais de deliberació, anàlisi, proposta i avaluació de les iniciatives i de les polítiques públiques. Els fòrums de participació poden tenir caràcter temporal o permanent.

2. Els fòrums són integrats per un conjunt de ciutadans i de representants d'entitats cíviques seleccionats per l'administració com a mostra representativa d'un sector o col·lectiu directament concernit per la iniciativa o política pública. També poden incloure experts en la matèria independents.

3. Els fòrums poden tenir les finalitats següents:

a) Deliberar sobre la idoneïtat d'una iniciativa pública que es vol posar en pràctica i preveure els efectes sobre el sector al qual va dirigida.

b) Fer el seguiment de les polítiques públiques i proposar mesures per a millorar-les, especialment pel que fa a la prestació de serveis.

c) Analitzar i avaluar els resultats de les polítiques públiques.

4. Per a l'efectivitat del que estableix aquest article, la Generalitat i els ens locals han de crear i regular un registre de participació en el qual es poden inscriure voluntàriament les persones, les entitats i les organitzacions cíviques representatives que ho desitgin, per a formar part dels fòrums i ésser-ne part activa.

5. La composició dels fòrums que es constitueixin s'ha de determinar mitjançant una elecció entre les persones i entitats inscrites en el registre de participació, llevat que la naturalesa especialitzada del procés de participació aconselli de fer-ne una designació. En aquest darrer cas, la selecció s'ha de fer de la manera més plural possible i d'acord amb els altres principis que estableix l'article 2 de la llei.

Men?ame