Ús de cookies

Aquest web utilitza 'galetes' per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que les accepteu. Més informació


Notícies

Dijous  26.03.2009  06:00

El pla recuperació de l’entorn fluvial del riu Congost a Centelles continua avançant

L’any 2009 les actuacions es localitzaran als espais periurbans

Men?ame
 

El mes de març s’ha iniciat la segona fase del pla de millora ambiental i de l’ús social de l’entorn fluvial del riu Congost a Centelles. Aquest ambiciós pla, promogut per l’Ajuntament de Centelles i presentat en un acte públic el 14 de novembre de l’any passat, neix davant la necessitat de capgirar la situació de deixadesa i pèrdua de qualitat ambiental i paisatgística que aquest riu i les seves riberes han patit d’ençà fa anys.

És una oportunitat per fer que el Congost, com a eix vertebrador del territori, sigui valorat, utilitzat i respectat per la ciutadania de Centelles.

Els objectius principals del pla són:
Millorar la qualitat de la vegetació de ribera.
Corregir els diversos impactes ambientals i/o paisatgístics existents i emprendre les mesures adequades per evitar la seva repetició.
Minimitzar el risc de danys en cas d’aiguats, tot incidint sobre els elements clau en aquest sentit.
Guanyar l’espai fluvial per a l’ús públic i de lleure.
Recuperar el riu Congost com a un element identitari important de Centelles.
Garantir un tractament coherent i unitari a tot l’àmbit fluvial del municipi.

Atès que el volum de treballs proposats és molt important, amb un total de 20 actuacions valorades en més de 100.000 euros, el pla estableix una priorització de les actuacions i un calendari d’actuació de quatre anys. L’any 2008 es van assolir els objectius previstos i, amb el finançament de l’Ajuntament de Centelles, del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs i de la Diputació de Barcelona, es van dur a termes les actuacions més urgents. Entre aquestes cal destacar l’esbrossada selectiva de guals i ponts, la retirada de troncs i arbres caiguts, la neteja d’abocaments de runa i deixalles, els primers contactes amb propietaris i arrendataris dels terrenys circumdants al riu i la revegetació dels terrenys afectats per una tala a mata rasa efectuada per Red Eléctrica Española la tardor de 2007. En total es van plantar 168 exemplars d’arbres i arbustos de ribera d’espècies autòctones de la conca.

L’any 2009 està previst que les actuacions siguin molt més visibles per a la població, atès que aquestes es localitzaran als espais periurbans en contacte amb l’àmbit fluvial, amb especial incidència sobre el barri de Sant Antoni i el vial d’accés al nucli urbà des de la rotonda d’entrada. El principal objectiu és millorar la imatge del riu i el seu entorn, per tal de poder iniciar el procés de revalorització social del mateix. Els treballs en execució, per als que es disposa d’una subvenció del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs de més de 20.000 euros, es caracteritzen per:

Definir una imatge unitària i coherent que permeti identificar l’espai fluvial a partir de l’existència d’una vegetació característica.

Recuperar i/o millorar la coberta vegetal amb espècies autòctones de ribera, fet que suposa un guany paisatgístic i ambiental.

Condicionament dels elements vegetals ja existents per tal de millorar-ne el desenvolupament, amb el trasllat d’alguns exemplars amb valor ornamental a altres espais verds del municipi.

Eliminació de les espècies de flora exòtiques invasores. Aquest és un aspecte ambiental fonamental la importància del qual sovint no és percebuda per la societat, ni tan sols pels professionals de la jardineria, però que des del punt de vista científic resulta incontestable: la proliferació d’espècies exòtiques és una de les amenaces més greus per a la conservació de la biodiversitat a nivell mundial. El riu Congost també pateix aquesta problemàtica. Les espècies diana detectades fins ara són la l’ailant o arbre del paradís, la falsa acàcia, la budleia i el lligabosc japonès.

Fer partícips del projecte als veïns i veïnes dels carrers propers a l’entorn fluvial.

L’Ajuntament demana a tots els veïns i veïnes de Centelles la seva col·laboració per mantenir els treballs efectuats i, fins i tot, col·laborar en el seu manteniment i millora, en el benentès que els objectius del pla revertiran clarament en un benefici col·lectiu.

Men?ame