Què és una edició local de VilaWeb?

És l’edició de VilaWeb que s’encarrega d’informar de l’actualitat de qualsevol municipi dels Països Catalans, o de qualsevol lloc del món on hi hagi una comunitat catalana, que vulgui difondre l’actualitat d’aquest lloc o de l’àrea en què s’inscriu a través de VilaWeb.

VilaWeb i la informació local

El diari digital ofereix el seu model periodístic i lideratge tecnològic a iniciatives locals.

Com s’obre una edició local?

Les edicions locals de VilaWeb s’ofereixen a propostes periodístiques de premsa local digital. Per a obrir una edició local de VilaWeb cal establir una relació contractual, satisfer unes condicions i comprometre’s a aplicar el model periodístic de VilaWeb.

Les edicions locals participen en la formulació del projecte i formen part de l’agenda periodística nacional. Reben formació periodística i tècnica, assessorament econòmic, coordinació i propostes informatives, servei informàtic, etc.

Les sol·licituds es fan per escrit, amb indicació dels motius, a administracio@partal.cat.